ReRoot d.o.o. Privacy Policy

Pojmovi korišteni u Pravilniku

Osobni podaci - Svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi (ispitanik); pojedinac čiji se identitet može utvrditi jest osoba koja se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Uredba ili GDPR (General Data Protection Regulation; Opća uredba o zaštiti osobnih podatka 2016/679) - je uredba Europske unije kojom se regulira zaštita podataka i privatnost osoba unutar Europske unije, a donosi i propise vezane za iznošenje podataka u treće zemlje.

Osjetljivi podaci - Oni osobni podaci koji otkrivaju rasno ili etičko podrijetlo, politička mišljenja, vjerska ili filozofska uvjerenja ili sindikalno članstvo, genetski podaci, biometrijski podaci prikupljani u svrhu jedinstvene identifikacije fizičke osobe, podaci o zdravlju ili podaci koji se odnose na seksualni život ili seksualnu orijentaciju fizičke osobe.

Voditelj obrade - Fizička ili pravna osoba, tijelo javne vlasti, agencija ili drugo tijelo koje samostalno ili zajedno s drugima određuje svrhu i način obrade osobnih podataka. Ako su svrha i način obrade određeni zakonom EU ili zakonom države članice, kriteriji za imenovanje Voditelja obrade osobnih podataka mogu biti posebno definirani zakonom EU ili posebnim zakonom države članice. U odnosu na ovaj Pravilnik, Voditelj obrade je: ReRoot d.o.o.

Obrada pritom predstavlja koji postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili skupu osobnih podataka, neovisno radi li se o automatiziranim sredstvima, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, objavljivanje ili na drugi način stavljanje na raspolaganje, brisanje, uništenje i sl.

Povreda osobnih podataka - kršenje sigurnosti koje dovodi do slučajnog ili nezakonitog uništenja, gubitka, izmjene, neovlaštenog otkrivanja ili pristupa osobnim podacima koji su preneseni, pohranjeni ili na drugi način obrađivani.

Nadzorno tijelo – nacionalno tijelo koje je zaduženo za nadzor obrade osobnih podataka. U Republici Hrvatskoj to je Agencija za zaštitu osobnih podataka AZOP; adrese elektroničke pošte: Pravilnik o zaštiti osobnih podataka 29 ReRoot d.o.o. azop@azop.hr


PRIVOLA ZA OBRADU OSOBNIH PODATAKA 

Prema Pravilniku o zaštiti podataka , postoje određene situacije kada obavljamo određene stvari u odnosu na koje je obrada osobnih podataka moguća samo uz vašu privolu, u skladu s člankom 7. Opće uredbe o zaštiti podataka 2016/679 ("GDPR") i primjenjivog nacionalnog zakonodavstva.

Obzirom na to:

Korištenjem naših stranica i prijavama na naše natječaje dajete slobodnu i izričitu privolu voditelju obrade ReRoot d.o.o. za informatičke usluge sa sjedištem u Osijeku, Ribarska 4, društvo upisano u sudski registar Trgovačkog suda u Osijeku pod registarskim brojem (MBS): 030198976, OIB: 53340601457, da obrađuje vaše niže navedene osobne podatke za svrhu opisanu pod djelom "Opseg prikupljanja osobnih podataka, ispitanici i svrha obrade"


VAŽNO: Svjestan sam da je moja privola dobrovoljna i da nisam obvezan dati privolu. Čak i ako dam privolu, u bilo kojem trenutku mogu privolu povući tako što ću kontaktirati privacy@reroot.hr (iako to ne utječe na bilo obradu mojih osobnih podataka prije povlačenja privole). Svjestan sam da ako uskratim privolu ili ako naknadno odustanem od dane privole, neću moći nastaviti biti kandidat natječaja, poslovni partner ili posjetitelj poslovnog prostora. Kao ispitanik, potvrđujem da sam primio sve informacije sukladno članku 13. GDPR-a. Za dodatne informacije o zaštiti vaših osobnih podataka i o načinu ostvarivanja vaših prava na zaštitu podataka molimo vidite Pravilnik o zaštiti osobnih podataka dostupan na stranici www.reroot.hr.


OPSEG PRIKUPLJANJA OSOBNIH PODATAKA, ISPITANICI I SVRHA OBRADE

Kategorija ispitanika: Poslovni partneri

Obrađujemo Osobne podatke koje ste nam dali kao i one koje smo prikupili prilikom uspostavljanja i održavanja našeg poslovnog odnosa.

Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:

(a) Vaše identifikacijske podatke (ako ste fizička osoba, npr. vlasnik obrta): ime, prezime, OIB, veza s pravnom osobom (vlasnik, direktor, zaposlenik ili slično);

(b) Vaše kontakt podatke: ime i prezime osobe za kontakt kontakt adresa (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj, država); telefon, E-adresa

(c) Podatke potrebne za plaćanje, poput broja transakcije i poslovnog računa

Vaše Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

(a) Kako bismo ispunili svoje ugovorne obveze prema Vama i poduzeli druge potrebne radnje u vezi sa sklapanjem i izvršavanjem ugovora (primjerice radi izdavanja faktura te isporuke robe) ili prethodnih radnji (primjerice slanja ponuda). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je izvršavanje našeg ugovora odnosno poduzimanje radnji na Vaš zahtjev prije sklapanja ugovora;

(b) Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti;

(c) U svrhu slanja marketinških obavijesti odnosno biltena (tzv. newsletter; šalje se isključivo na Vaše e-adrese) o našim proizvodima i aktivnostima, a sve temeljem Vašeg prethodno iskazanog interesa. Ako ne želite primati predmetne obavijesti, uvijek se možete odjaviti sukladno uputi koja je navedena u svakoj takvoj obavijesti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je naš legitimni interes;

(d) U druge svrhe kada imamo legitimni interes kao Vaš poslovni partner (primjerice kada je to nužno za utvrđivanje Vašeg zadovoljstva s našim proizvodima i uslugama, za provođenje sigurnosnih mjera i slično). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je naš legitimni interes.

Kategorija ispitanika: Kandidati za posao

Obrađujemo Vaše Osobne podatke koje ste nam dali, odnosno koje smo prikupili u svrhu zapošljavanja kod nas.

Koje Vaše Osobne podatke obrađujemo:

(a) Vaše osnovne podatke :Ime, prezime, spol, datum i mjesto rođenja;

(b) Vaše kontakt podatke: Prebivalište i boravište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj), Broj mobitela i/ili telefona, E-adresa.

(c) Dodatni podaci bitni za radni odnos: Podatci o obrazovanju (uključujući i stručno usavršavanje, znanje stranih jezika, rad na računalu te vozačku dozvolu). Podatci o prethodnom radnom iskustvu (uključujući nazive/tvrtke prethodnih poslodavaca, trajanje radnog odnosa te razlog prestanka radnog odnosa). Podatci o zdravstvenoj sposobnosti (npr. svojstvo invalida, djelomični gubitak radne sposobnosti).

Vaše Osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:

(a) Kako bismo poduzeli radnje potrebne radi odabira i zapošljavanja novih zaposlenika (primjerice radi odabira kandidata za razgovor za posao te radi organizacije razgovora). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je naš legitimni interes.

(b) Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste nam poslali otvorenu molbu za posao. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je naš legitimni interes.

(c) Kako bismo Vas uzeli u obzir prilikom traženja novih radnika te kontaktirali u svrhu zapošljavanja ako ste prilikom prijave na natječaj za određeno radno mjesto dali svoju privolu da Vaše Osobne podatke prikupimo u svoju evidenciju te Vas kontaktiramo i za druga radna mjesta. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je Vaša privola.

(d) Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

Prikupljeni podaci se brišu 12 mjeseci nakon završetka selekcijskog postupka.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ukoliko na to ne pristanete nećete biti u mogućnosti sudjelovati u natječajima za posao kod Voditelja obrade.

Kategorija ispitanika: Posjetitelji poslovnih prostora

Obrađujemo Vaše Osobne podatke koje ste nam dali, prilikom ulaska u poslovne prostorije Voditelja obrade.

Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?

Obrađujemo Osobne podatke koje ste nam dali prilikom ulaska u poslovne prostore:

(a) Vaše identifikacijske podatke: Ime i prezime, prebivalište, broj osobne iskaznice, veza s pravnom osobom, potpis

U koju svrhu obrađujemo Vaše Osobne podatke?

(a) Kako bismo zaštitili osobe (primjerice posjetitelje i zaposlenike) te našu imovinu odnosno kontrolirali ulaz te spriječili neovlašteni ulaz. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je naš legitimni interes;

(b) Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti (primjerice omogućili Vam ostvarenje prava glede Vaših osobnih podataka). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših Osobnih podataka je ispunjenje naše zakonske dužnosti.

Davanje osobnih podataka je dobrovoljno, no ukoliko na to ne pristanete nećete biti u mogućnosti posjetiti poslovne prostorije Voditelja obrade.